"З НОВИМ РОКОМ!"
HAPPY NEW YEAR!

03-01-2021 19:00

HAPPY NEW YEAR!

Folk Ensemble “Dyvohrai”

VADYM CHORNOKONDRATENKO, director

Kyiv Saxophone Quartet

YURIY VASYLEVYCH, artistic director & saxophone soprano

MYKHAILO MYMRYK, saxophone alto

OLEKSANDR MOSKALENKO, saxophone tenor

SERHIY GDANSKY, saxophone baritone

VOLODYMYR SHPUDEYKO, tap dance

VYACHESLAV POLIANSKY, piano

TETIANA SHKOLNA, folk singing

ANATOLIY YURCHENKO, baritone

KARINA KONDRASHEVSKA, soprano

Ticket prices: 130 UAH - 300 UAH

Upcoming events